Najczęściej kupowane

Promocje

 • INNOVA PRESTO
  INNOVA PRESTO

  INNOVA PRESTO  - to jedyna kasa...

  499,00 zł 899,00 zł Brutto

Regulamin e-sklepu

 PUBLIKACJA DNIA: 24-05-2018 r.

Cyberia PC

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

 

2. Właścicielem Sklepu jest: Cyberia PC Tadeusz Konarzewski

z siedzibą: Białystok ul. Warszawska 55 lok. 4

Tel. +48 856670144; adres email: sklep@cyberiapc.pl

NIP: PL 5421119876

REGON: 200442625

Wpis do ewidencji gospodarczej, który zarejestrował działalność gospodarczą:
Urząd Miasta Białegostoku

Informacje te znajdują się w CEIDG:
Link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=19870ec2-cf1f-4662-87fe-01f7ccfacac9&archival=False

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (po dodaniu produktu do koszyka widoczny jest podatek VAT).

 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych z wyłączeniem wad      
wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

•poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

•emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. W przypadku niejasności w opisie towaru lub braku dodatkowych danych technicznych, klient ma prawo zwrócić się do sklepu o dodatkowe informacje poprzez email lub formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

5. Klient w zamówieniu musi określić typ dokumenty sprzedaży który chce otrzymać (Faktura/Paragon), jeśli tego nie uczyni, sprzedający wystawia domyślnie paragon jako dokument sprzedaży. W przypadku pomyłki ze strony zamawiającego, możliwe jest wystawienie faktury VAT po odesłaniu do sprzedającego - oryginału paragonu fiskalnego na swój koszt.

 

6. Dokument sprzedaży należy bezwzględnie zachować w przypadku późniejszych reklamacji.

  

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru wyłącznie formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw i obowiązują wyłącznie na terytorium RP.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

4. Zakupiony towar wysyłamy zawsze w jednej paczce/liście, wyjątek stanowi sytuacja gdy waga lub gabaryt przewyższa określone parametry. W takim przypadku zawsze Sprzedający kontaktuje się z kupującym w celu ustalenia dodatkowych warunków dostawy.

  

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Formę wysyłki określa klient, wybierając ją z dostępnej listy w ostatnim etapie zamówienia. Z aktualną listą dostępnych form dostawy, klient może zapoznać się w zakładce Koszty dostawy. Jeśli adres dostawy podany w zamówieniu nie obejmuje terytorium RP, stosowany jest aktualny cennik wybranej firmy wysyłkowej.

 

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. Przy odbiorze zamówienia w siedzibie firmie nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą/kredytową.

 

3. W przypadku płatności elektronicznych na konto bankowe, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Wybierając płatność zwykłym przelewem bankowym, płatność ta winna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (numer konta bakowego podany jest w wiadomości email po zakupie oraz na stronie kontakt).

 

4. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera pod względem uszkodzeń mechanicznych. Jeśli takowe wystąpiły, sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji wobec firmy dostarczającej zamówienie.

  

§5

Reklamacje

 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy:

- telefonicznie (dotyczy drobnych pomyłek przy pakowaniu)

- pod adresem Email: sklep@cyberiapc.pl

- formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- numer konta bankowego na który zostanie dokonany zwrot kosztów odsłania towaru

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać reklamowany towar do Sklepu (na koszt Sklepu - wybierając najtańszy sposób dostawy oferowany przez sklep), wraz z opisem niezgodności w formie pisemnej (wzór pisma klient otrzymuje wraz z dokumentem sprzedaży/zakupu).

 

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Zwrot poniesionych przez klienta kosztów dostawy reklamowanych towarów, zwracany jest na rachunek bankowy podany w piśmie reklamacyjnym.

 

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (z późniejszymi zmianami), oraz nowelizacją z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.

 

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) dostępny jest pod adresem:
http://www.cyberia.pc.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, koszt dostawy do sklepu ponosi kupujący.

 

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 

6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

4. Po zakończeniu sprzedaży państwa dane nie są już przetwarzane ani przekazywane innym podmiotom, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z dnia 29 siernia 1997r. z późniejszymi zmianami, (Strona sejmu - tekst jednolity) .

 

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Zamieszczone w sklepie: nazwy firm , znaki towarowe oraz dokumentacja techniczna zostały użyte wyłącznie w charakterze informacyjnym jednocześnie respektując prawa ich prawowitych właścicieli.

  

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem RP.

 

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

 

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

 

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

 

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

7. Sprawy nie ujęte w regulaminie sklepu regulują odpowiednie ustawy, a w szczególności:

 

Ustawa o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)  z dnia 30 maja 2014 roku.

 

8. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

WAŻNE INFORMACJE RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Cyberia PC Tadeusz Konarzewski z siedzibą w Białymstoku (15-062), ul. Warszawska 55 lok. 4; NIP 5421119876 , REGON 200442625informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cyberia PC Tadeusz Konarzewski z siedzibą w Białymstoku (15-062), ul. Warszawska 55 lok. 4; NIP 5421119876 , REGON 200442625, e-mail: ok@cyberiapc.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych
   (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4. marketingu bezpośredniego,
  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk
   (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. wsparcia obsługi,
  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).